Zkušenosti z pilotního provozu

Systém Rubikon byl testován v rámci Projektu Rubikon 2009-2010. Ověřování se během těchto dvou let zúčastnilo 991 žáků ve 47 třídách v 19 školách. Systém Rubikon používalo 37 řídících učitelů a více či méně i 228 ostatních učitelů. Na metodice se spolupodíleli PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. (vedoucí katedry pedagogiky a didaktiky) a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. (vedoucí kabinetu etické výchovy) z Univerzity Hradec Králové, projektu se jako partneři účastnili i Etické fórum České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Projekt byl úspěšně zakončen velkou konferencí v aule PedF UHK, které se zúčastnilo téměř 200 zájemců z celé ČR.

Během testování se prokázalo:

 • Rubikon zvyšuje motivaci žáků ke školním povinnostem *)
 • Pomáhá zlepšovat vztahy ve třídách *)
 • Napomáhá ke zlepšení chování žáků *)
 • Učitelé se díky Rubikonu více věnují výchově dětí k prosociálnímu a etickému jednání
 • Umožní učitelům děti poznat i z jiné stránky
 • Děti baví používání Rubikonu a většině z nich jejich postavy nejsou lhostejné
 • Neodvádí žáky ze života do virtuální reality. V průměru žáci používali Rubikon 15 minut týdně
 • Díky napojení na školní evidenční systém učitele nezatěžuje
 • S dobrým a vyškoleným učitelem může fungovat
 • Není nutné Rubikon nasazovat jako samostatný předmět
 • Optimální osoba pro roli řídícího učitele je třídní učitel v dané třídě
 • Řídící učitel potřebuje podporu místního správce počítačové sítě pro napojení na evidenční systémy školy
 • Je nezbytná podpora vedení školy

*) V dotaznících se na tom shodli učitelé i žáci.

 

ZPRÁVY ZE ŠKOL (zkušenosti s Rubikonem)

ZŠ, Husova 170, Jičín, pan učitel Petr Hamáček, 21. 3. 2010

V únoru započal ostrý provoz Rubikonu, na který se žáci díky delší pauze začali opět těšit. Bohužel žáci se velmi těžce zbavují návyků, které získali v průběhu zkušebního provozu. Stále si ne zcela uvědomují, že jejich postavička je smrtelná a že cílem hry není rozdávat údery na všechny strany. Takové chování je však zcela pochopitelné, podíváme-li se na věc očima žáka, který chodí hrát počítačovou hru právě proto, aby dělal to, co ve skutečnosti nemůže – zabíjel, kradl nebo ignoroval nebezpečí. Kdyby Rubikon jednoho dne sloužil k tomu, aby děti začaly o něco dříve chápat, že ostatní počítačové hry pracují s absurdním chováním, více než by splnil očekávání.

Hned při prvním zapnutí Rubikonu se nám tedy stalo, že se žáci na potkání bouchali a na monitoru neustále problikával nápis „Třísk“ a „Prásk“. Po dvou hodinách a neustálém vysvětlování, že si tím poškozují auru, začínají žáci chápat, co to znamená, a začínají se k sobě chovat ohleduplněji.

Žáci si také vytvořili zákony obce i se sankcemi, které trestají útok na zdraví virtuálních osob, přesto se opět našel jedinec, který nelenil a postavičky, které spaly na volném prostranství, naházel do vody, není bez zajímavosti, že spáchal virtuální sebevraždu, aby zakryl svůj čin. Nevydělil se tak však pouze ze třídy virtuálně, ale i skutečně, kdy se na něho ostatní dívají s nepochopením a odsuzují ho.

Žáci s povděkem kvitují, že jim do Rubikonu jsou zapisovány známky a že jim přibývají na kontu peníze.
Zajímavá diskuze byla i o daních. Relativně dlouho jsme diskutovali, zda daň má být relativní anebo absolutní, po chvíli se vydělila skupinka žáků s dobrým prospěchem, kteří trvali na tom, že daň má být absolutní. Bylo zcela jasně vidět, že si uvědomují, že je to pro ně výhodnější a že tak zaplatí méně. Bohužel, jak už to tak bývá, žáci s horším prospěchem nedohlédli, že s relativní daní by platili méně a spíše věřili svým vrstevníkům, než učiteli, který se je snažil varovat.

Při diskuzi o zákonech bylo zajímavé, že žáci nepovažují krádež jídla za tak špatnou jako krádež nějaké věci. Zřejmě si říkají, že hlad člověka ospravedlňuje ke krádeži, zatímco touha po majetku nikoli.

Jeden z podnikavých žáků zjistil, že v nabídce speciálních věcí je molo, a okamžitě ho napadlo, zda bude sloužit k chytání ryb. Poté co se dověděl, že ano, jal se přesvědčovat ostatní, aby souhlasili s jeho koupí. Nakonec celá třída hlasovala o tomto návrhu a výsledkem byla koupě. Toto jeho chování se mi zdá jako velmi zajímavé a je zde i první záblesk toho, jak by měl Rubikon fungovat.

Ostatní učitelé přistupují k Rubikonu velmi vstřícně a ochotně se podílejí na zápisu známek. Množí se i případy, kdy chtějí, aby byly do Rubikonu zapsány poznámky (za neplnění domácích úkolů) nebo odměny (i za odevzdání nalezeného mobilního telefonu).

Scénář POTOPA, Mgr. Eva Bartošová, ZŠ Borohrádek, 21. 6. 2010

Scénář Potopa žáky zaujal, i když vždycky se najdou reptalové, kterým vadilo, buď že bylo vody málo a nepostihla všechny, nebo naopak naříkali, že mají moc vysoké škody, které nezvládnou odstranit, protože budou mít velké finanční problémy. Ti žáci, co sledovali výstražné zprávy, si do zásoby nakoupili pytle s pískem, někteří i zbytečně, ale nemohli tušit, že právě je potopa nezasáhne, ti, kteří informace nečetli, byli zaskočeni.

Vlastnímu scénáři předcházela beseda o živelných pohromách a nebezpečích, jak se na ně připravit, pokud je to vůbec možné, jak likvidovat jejich následky. Téměř všichni se domnívají, že je důležité se včas pojistit, takže výhledově by nějaká pojišťovna v Rubikonu jistě byla vítaná.

Pozitivní bylo, že nikdo se nepokoušel okrádat postižené, nedošlo k rabování opuštěných domků, mnozí si pomáhali, ale mnozí bohužel i riskovali své zdraví a životy tím, že se pohybovali venku, i když zrovna nepomáhali.

Voda opadla na konci hodiny, a tak někdo ani nezjistil, že přinesla i velký nepořádek, který uklidili obětaví jednotlivci. Někdo si nechal u domečku i pytle s pískem a nenamáhal se je vrátit do obchodu, škody začneme likvidovat až v září, pravděpodobně se to neobejde bez půjček - buď z obecní pokladny, nebo by bylo dobré, aby se objevila i nějaká banka.

Mgr. Petra Kunešová, ZŠ Hořice, Komenského ulice, 20. 6. 2010

Zákony v obci

První hodina (ve třídě)

Tato hodina probíhala brzy po zkušebním období, kdy děti vyzkoušely všechny možné neřesti, které jim hra dovolila. Diskutovala jsem s dětmi o tom, zda to, co dělaly, je správné. (Děti vykrádaly obchod, dělaly dluhy, navzájem si vykrádaly domečky, kopaly do sebe.) Většina dětí souhlasila s tím, že v reálném životě se takto nechovají. A pokud se někdo tak chová, je za to potrestán. Dospěly k tomu, že dodržují určitá pravidla.

Po tomto kroku jsem je navedla na to, že by nebylo špatné mít pravidla i ve své vesnici - nemělo by se jim stávat, že jim někdo vykrade jejich domeček nebo do nich bude kopat. Děti se rozdělily do skupinek (4 skupiny po 4) a každá skupinka vytvořila návrh na pravidla, která by měla platit v jejich obci (cca 8 pravidel). Papíry s návrhy jsem si vybrala.

Druhá hodina (ve třídě)

Po přečtení návrhů dětí jsem vybrala pravidla, která se vyskytovala na všech lístečcích. Psala jsem je postupně na tabuli a hlasovali jsme, zda jsou všichni pro. Pak jsem vybírala postupně všechna pravidla, která se objevila na lístečcích a psala je na tabuli. Děti některé přeformulovaly a postupně jsme o všech pravidlech hlasovali. Ta pravidla, pro která hlasovalo více než polovina žáků naší třídy, jsem zapsala a vložila do Rubikonu jako „PRAVIDLA NAŠÍ VESNICE“.

Vlajka

Při hodině OV jsme diskutovali o tom, co je vlajka pro stát. Seznámila jsem děti s tím, že mohou mít svoji vlastní vlajku (symbol své vesničky). Bavili jsme se o tom, jak vlajky vypadají (aby byly dobře zapamatovatelné).

Navazovala hodina výtvarné výchovy, kdy děti měly na čtvrtku A4 navrhnout vlajku vesnice. Měly možnost použít temperové, vodové barvy nebo pastelky.
Další hodinu OV jsme vlajky očíslovali, rozložili je a všichni si je pozorně prohlédli. Na tabuli byla napsaná čísla vlajek 1-17 a ten, kdo se rozhodl a vybral si, tak napsal vybrané vlajce čárku. Vlajka s největším počtem hlasů vyhrála.

Příspěvek Mgr. Věry Dvořákové, Jičín

Paní učitelka Mgr. Věra Dvořáková ve svém příspěvku na konferenci o Rubikonu v listopadu 2010 řekla: Rubikon mi dal příležitost lépe poznat moje děti.

Ve svém příspěvku popsala různé překvapivé situace, které v její třídě vznikly, jejich řešení, a také vyvodila velmi zajímavé závěry. Její příspěvek přikládáme celý jako přílohu (2 stránky A4).

 

Další informace o pilotním projektu můžete nalézt na webových stránkách projektu Rubikon www.projekt-rubikon.eu.